Trắc nghiệm địa lí 12 bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Thứ hai - 15/01/2024 23:14
Mục lục
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Phương hướng quan trọng để phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là :

 • A. Tăng số lượng lao động hoạt động trong khu vực nông – lâm – ngư nghiệp
 • B. Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trong cơ cáu GDP
 • C. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đáp ứng cho nhu càu tiêu dùng tại chỗ của người dân
 • D. Đẩy mạng sản xuất nông nghiệp xuất khảu ( gạo, cà phê, cao sư, hoa quả, …)

Câu 2: Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

 • A. đất feralit.
 • B. địa hình đa dạng.
 • C. khí hậu nhiệt đới ẩm.
 • D. nguồn nước phong phú.

Câu 3: Đặc điểm cơ bản của nền nông nghiệp hiện đại đang phát triển ở nước ta hiện nay là: 

 • A. Đang xoá dần kiểu sản xuất nhỏ manh mún. 
 • B. Ngày càng sử dụng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp. 
 • C. Người nông dân ngày càng quan tâm đến yếu tố thị trường. 
 • D. Tất cả các đặc điểm trên. 

Câu 4: Biểu hiện của việc khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta là

 • A. tập đoàn cây, con phân bố phù hợp hơn.
 • B. đẩy mạnh sản xuất theo lối quảng canh.
 • C. khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất.
 • D. sản lượng cây trồng vật nuôi luôn biến động.

Câu 5: Một trong những đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là

 • A. quy mô sản xuất nhỏ.
 • B. quy mô sản xuất lớn.
 • C. sử dụng nhiều máy móc.
 • D. sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp.

Câu 6: Đây là tác động của việc đa dạng hoá kinh tế ở nông thôn. 

 • A. Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 
 • B. Khắc phục tính mùa vụ trong sử dụng lao động. 
 • C. Đáp ứng tốt hơn những điều kiện của thị trường. 
 • D. Tất cả các tác động trên. 

Câu 7: Dựa vào bảng số liệu: Cơ cấu kinh tế hộ nông thôn năm 2003. 

(Đơn vị : %) 

 

Nông - lâm - thuỷ sản

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

Cơ cấu hộ nông thôn theo ngành sản xuất chính

81,1

5,9

13,0

Cơ cấu nguồn thu từ hoạt động của hộ nông thôn

76,1

9,8

14,1

Nhận định đúng nhất là: 

 • A. Khu vực I là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 
 • B. Khu vực II là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 
 • C. Khu vực III là khu vực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn. 
 • D. Nông thôn nước ta được công nghiệp hoá mạnh mẽ, hoạt động công nghiệp đang lấn át các ngành khác. 

Câu 8: Bước tiến lớn trong nền nông nghiệp nước ta những năm qua là

 • A. Sự chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sangg nông nghiệp sản xuất hàng hóa
 • B. Phát triển nền nông nghiệp cổ truyền, quan tâm nhiều đến sản lượng
 • C. Sản xuất nông nghiệp tự cấp , tự túc theo hướng đa canh
 • D. Sản xuất nhỏ, đầu tư hạn chế, ít chú ý đến thị trường

Câu 9: Trong những năm qua, tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta thay đổi theo hướng

 • A. Phân bố đồng đều các cây trồng, vật nuôi giữa các vùng
 • B. Tăng tỉ trọng cây lương thực trong cơ cấu nông nghiệp của các vùng
 • C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất, phát triển vùng chuyên canh
 • D. Chia đều ruộng đất cho người lao động

Câu 10: Sự phân hoá của khí hậu đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nông nghiệp của nước ta. Điều đó được thể hiện ở: 

 • A. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng. 
 • B. Cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp khác nhau giữa các vùng. 
 • C. Tính chất bấp bênh của nền nông nghiệp nhiệt đới. 
 • D. Sự đa dạng của sản phẩm nông nghiệp nước ta. 

Câu 11: Đây là đặc trưng cơ bản nhất của nền nông nghiệp cổ truyền. 

 • A. Năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp. 
 • B. Là nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc. 
 • C. Cơ cấu sản phẩm rất đa dạng. 
 • D. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công. 

Câu 12: Hạn chế lớn nhất của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta là: 

 • A. Tính mùa vụ khắt khe trong nông nghiệp. 
 • B. Thiên tai làm cho nông nghiệp vốn đã bấp bênh càng thêm bấp bênh. 
 • C. Mỗi vùng có thế mạnh riêng làm cho nông nghiệp mang tính sản xuất nhỏ. 
 • D. Mùa vụ có sự phân hoá đa dạng theo sự phân hoá của khí hậu. 

Câu 13: Nhân tố nào dưới đây là cơ sở quan trọng hàng đầu để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

 • A. Nhiều lực lượng lao động.
 • B. Khoa học-công nghệ tiến bộ.
 • C. Kinh nghiệm cổ truyền.
 • D. Thu hút đầu tư nước ngoài.

Câu 14: Nền nông nghiệp nước ta hiện nay

 • A. Vẫn chỉ là nền nông nghiệp tự cấp, tự túc
 • B. Đã không còn sản xuất tự cấp, tự túc
 • C. Vẫn chưa chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa
 • D. Đang trong quá trình chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa

Câu 15: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp
 • B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới
 • C. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa
 • D. Mỗi địa phương đều sản xuất nhiều loại sản phẩm, phần lớn để tiêu dùng tại chỗ

Câu 16: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp
 • B. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới
 • C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp
 • D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

Câu 17: Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện ở nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

 • A. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn.
 • B. Tập đoàn cây, con phân bố phù hợp hơn.
 • C. Khắc phục hoàn toàn tính bấp bênh trong sản xuất.
 • D. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng.

Câu 18: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền ở nước ta là:

 • A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp
 • B. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công
 • C. Sử dụng ngày càng nhiều máy móc, vật tư nông nghiệp, công nghệ mới
 • D. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa

Câu 19: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

 • A. Gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ nông nghiệp
 • B. Sản xuất nhỏ, công cụ thô sơ
 • C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp
 • D. Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ

Câu 20: Một trong những đặc điểm của nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta là:

 • A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công
 • B. Đẩy mạnh thâm canh, chuyên môn hóa
 • C. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp
 • D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ

Câu 21: Nền nông nghiệp hàng hóa đặc trưng ở chỗ:

 • A. Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công
 • B. Sử dụng nhiều sức người, năng suất lao động thấp
 • C. Người nông dân quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu thụ sản phẩm
 • D. Phần lớn sản để phẩm tiêu dùng tại chỗ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi