Listening Unit 9 : Deserts

Thứ hai - 15/01/2024 23:52
Mục lục
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề Deserts (Sa mạc) . Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Listen and repeat
Task 1. You will hear an expert talking about deserts, what they are and how they are formed
Task 3. Listen to part of the expert's talk again and fill in the missing word(s)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What is a desert? (Sa mạc là gì?)
  => A desert is a large area of land where it is always very hot and dry and there is a lot of sand. (Sa mạc là vùng đất rộng lớn nơi mà luôn nóng và khô và có nhiều cát.)
 • 2. How is a desert formed? (Sa mạc được hình thành như thế nào?)
  => A desert can be formed by various causes, the major of which is global climatic change. The second cause is the misutilisation of land by humans such as poor land management and poor water management, and at present the deforestation. (Sa mạc có thể được hình thành bởi nhiều nguyên nhân mà nghuyên nhân chủ yếu là tự thay đổi khí hậu toàn cầu. Nguyên nhân thứ hai là sự lạm dụng đất của con người như là sự quản lí kém về đất và nước, và hiện tại là nạn phá rừng.)
 • 3. Can human beings make a desert? Why/Why not? (Con người có thể tạo ra sa mạc không? Tại sao/Tại sao không?)
  => Yes. They can make a desert by the misutilisation of land, and by the deforestation or overcultivation and incorrect irrigation methods. (Có. Họ có thể tạo ra sa mạc bằng cách lạm dụng đất và phá rừng hoặc quá nhiều sự canh tác và phương thức tưới tiêu sai.)

Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

 • Frightening speed : tốc độ đáng sợ
 • Sahara : Sa mạc Sahara
 • petroleum: dầu mỏ
 • Australia : Úc
 • firewood: củi
 • Mauritania : nước Mauritania (một đất nước nằm ở Tây Phi)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Script:

   Hello, everybody. In today’s talk, I’m going to tell you something about deserts, what they are and how they are formed.

   Desert is a hot, dry, sandy place. A desert is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows, and time and space seem endless. Nothing is soft. The sand and the rocks are hard, and many of the plants, such as the cactus, have hard needles instead of leaves.

   The size and location of the world’s deserts are always changing. Over millions of years, as climates change and mountains rise, new dry and wet areas develop. But within the last 100 years, deserts have been growing at a frightening speed. This is partly because of the natural changes, but the greatest desert makers are humans.

   In the 19th century some people living in English colonies in Australia got rabbits from England. Today there are millions of rabbits in Australia, and they eat every plant they can find. The great desert that covers the centre of Australia is growing.

   Farming first began in the Tigris-Euphrates, but today the land there is a desert. In dry areas, people can plant crops on dry and poor land. When there are one or two very dry years, the plants die, and the land becomes desert

   In developing countries, 90 percent of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off smaller plants. When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die, and the land becomes desert.

   Humans can make deserts, but humans can also prevent their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from spreading. Mauritania planted a similar wall around its capital. Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long canals to bring water to the desert areas.

Task 1. You will hear an expert talking about deserts, what they are and how they are formed. Listen to his talk and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Bạn sẽ nghe một chuyên gia nói về sa mạc, chúng là gì và chúng được hình thành như thế nào. Nghe bài nói chuyện của ông ta và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

hard (adj): cứng

hard needles: lá kim (như lá thông) cứng

  T F
1. In a desert, everything is hard. (Ở sa mạc, mọi thứ đều cứng.)  
2. Only trees with hard needles can grow in deserts. (Chỉ những cây lá kim mới có thể mọc ở sa mạc.)  
3. Space seems to have no limit in the desert. (Không gian dường như là không có giới hạn ở sa mạc.)  
4. Nature causes the change in the size and location of the world’s deserts. (Thiên nhiên gây ra sự thay đổi về kích cỡ và vị trí của các sa mạc trên thế giới.)  
5. Rabbits are one of the agents that help make deserts in Australia. (thỏ là một trong những nhân tố tạo thành sa mạc ở Úc.)  


Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What central theme does the talk examine? (Chủ đề chính mà bài nói nghiên cứu đến?)
  => It examines deserts: what they are and how they are formed. (Nó nghiên cứu về sa mạc: chúng là gì và chúng được hình thành như thế nào.)
 • 2. What is a desert? (Sa mạc là gì?)
  => It is a hot, dry and sandy place. It is also a beautiful land of silence and space. The sun shines, the wind blows and time and space seem endless. (Nó là nơi nóng, khô và nhiều cát. Nó cũng là vùng đất đẹp của sự yên lặng và rộng rãi. Mặt trời chiếu sáng, gió thổi và không gian, thời gian dường như khôngcó điểm dừng.)
 • 3. What causes the growing of the world's deserts? (Điều gì gây nên sự gia tăng của sa mạc trên thế giới?)
  => They are nature and humans.(Đó là thiên nhiên và con người.)
 • 4. In what way do rabbits contribute to the growing of deserts in Australia? (Bằng cách nào mà loài thỏ góp phần vào sự gia tăng của sa mạc ở Úc?)
  => They do it by eating every plant they find. This makes the land become desert. (Chúng làm điều đó bằng cách ăn mọi cây mà chúng tìm thấy. Điều này làm cho vùng đất biến thành sa mạc.)

Task 3. Listen to part of the expert's talk again and fill in the missing word(s). (Nghe một phần bài nói của chuyên gia một lần nữa và điền từ còn thiếu.)

In developing countries, (1)__90%__ of the people use wood for cooking and heat. They cut down trees for firewood. But trees are important. They cool the land under them and keep the sun off (2)__smaller plants__.When leaves fall from a tree, they make the land richer. When the trees are gone, the smaller plants die and the land becomes desert.

Humans can make deserts, but humans can also (3)__prevent__their growth. Algeria planted a green wall of trees across the edge of the Sahara to stop the desert sand from (4)__spreading__.Mauritania planted a similar wall around its (5)__capital__.Iran puts a thin covering of petroleum on sandy areas and plant trees. Other countries build long (6)__canals__to bring water to the desert areas.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Summarize the main ideas of the expert's talk. Use the following suggestions. (Làm việc nhóm. Tổng kết các ý chính của bài nói của vị chuyên gia. Sử dụng các gợi ý sau.)

 • What is a desert? (sa mạc là gì?)
 • What causes the growth of a desert? (Điều gì gây ra sự gia tăng của sa mạc?)
 • What should humans do to prevent the growth of deserts? (Con người nên làm gì để ngăn chặn sự gia tăng của sa mạc?)

A: We all know a desert is a hot, dry and sandy place as well as a beautiful land of silence and space full of sunshine and wind.

B: The size and location of a desert is always changing.

C: Deserts in the world are growing due to humans' destruction to his living environment: cutting down trees and destroying forests.

A: Facing this event, peoples on the earth are trying to prevent it. They plant green walls of trees across the edges of deserts.

B: Some governments have banned burning forests for farmland or cutting trees for firewood.

C: In other parts, people use other techniques such as pouring a covering of oil on sand areas, or building long canals or water-pipes to desert areas.

Dịch:

A: Chúng ta đều biết rằng sa mạc là nơi nóng, khô và nhiều cát cũng như là vùng đất đẹp của sự yên lặng và rộng rãi với ngập tràn ánh nắng và gió trời.

B: Kích cỡ và vị trí của sa mạc luôn luôn thay đổi.

C: Sa mạc trên thế giới đang gia tăng do sự phá hủy của con người tới môi trường sống: chặt cây và phá hủy rừng.

A: Đối mặt với vấn đề này, mọi người trên Trái Đất đang cố gắng để ngăn chặn nó. Họ trồng các bức tường xanh bằng cây dọc theo các cạnh của sa mạc.

B: Vài chính phủ đã cấm đốt rừng làm trang trại hoặc chặt cây để làm củi.

C: Ở những nơi khác, mọi người dùng những công nghệ khác như là phủ một lớp dầu trên cát, xây dựng những kênh đào dài hoặc ống nước tới những vùng sa mạc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi