Trắc nghiệm hoá 12 chương 1: Este - Lipit (P4)

Thứ ba - 16/01/2024 01:10
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương I: Este - Lipit (P 4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este, cho sản phẩm phản ứng cháy qua bình đựng $P_{2}O_{5}$ dư, khối lượng bình tăng lên 6,21g, sau đó cho qua tiếp dung dịch $Ca(OH)_{2}$ dư thì thu được 34,5g kết tủa. Các este trên thuộc loại este gì (đơn chức hay đa chức, no hay không lo)

 • A. Este thuộc loại no
 • B. Este thuộc loại không no
 • C. Este thuộc loại no đơn chức
 • D. Este thuộc loại không no, đa chức

Câu 2: Hydro hoá hoàn toàn m(g) triolein thì thu được 89g tristearin. Giá trị của m là

 • A. 84,8g
 • B. 88,4g
 • C. 48,8g
 • D. 88,9g

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 20,1g hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức kế tiếp cần 146,16 lít không khí (đktc) thu được 46,2g $CO_{2}$. Công thức phân tử hai este là

 • A. $C_{4}H_{6}O_{2}$ và $C_{5}H_{8}O_{2}$
 • B. $C_{3}H_{4}O_{2}$ và $C_{4}H_{6}O_{2}$
 • C. $C_{5}H_{8}O_{2}$ và $C_{6}H_{10}O_{2}$
 • D. $C_{5}H_{10}O_{2}$ và $C_{6}H_{12}O_{2}$

Câu 4: Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp hai este là $HCOOC_{2}H_{5}$ và $CH_{3}COOCH_{3}$ bằng dung dịch NaOH vừa đủ, các muối sinh ra sau khi xà phòng hoá được sấy đến khan và cân được 21,8g. Tỉ lệ giữa$n_{HCOONa}:n_{CH_{3}COONa}$ là

 • A. 3:4
 • B. 1:1
 • C. 1:2
 • D. 2:1

Câu 5: Hỗn hợp X gồm 3 este no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol $O_{2}$, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa hai muối của axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm một ancol đơn chức và một ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là

 • A. 7,47%
 • B. 4,98%
 • C. 12,56%
 • D. 4,19%

Câu 6: Hai este A, B là dẫn suất của benzen có công thức phân tử là $C_{9}H_{8}O_{2}$. A và B đều cộng với brom theo tỉ lệ mol là 1:1. A tác dụng với xút cho một muối và một andehit. B tác dụng với axit dư cho 2 muối và nước, các muối có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của natri axetat. Công thức cấu tạo của A và B có thể là

 • A. $HOOC-C_{6}H_{4}-CH=CH_{2}$ và $CH_{2}=CH-COOC_{6}H_{5}$
 • B. $C_{6}H_{5}COOCH=CH_{2}$ và $C_{6}H_{5}-CH=CH-COOH$
 • C. $HCOOOC_{6}H_{4}CH=CH_{2}$ và $HCOOCH=CH-C_{6}H_{5}$
 • D. $C_{6}H_{5}COOCH=CH_{2}$ và $CH_{2}=CH-COOC_{6}H_{5}$

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,11g este thì thu được 0,22g $CO_{2}$ và 0,09g $H_{2}O$. Số đồng phân este của chất này là

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn este X của một axit hữu cơ đơn chức và một ancol đơn chức bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Làm bay hơi hoàn toàn dung dịch sau thuỷ phân. Phần hơi được dẫn qua bình 1 đựng $CuSO_{4}$ khan, dư. Hơi khô còn lại ngưng tụ hết vào hai bình đừng Na dư, thấy có khí G bay ra và khối lượng bình 2 tăng thêm 6,2g. Dẫn khí G qua bình 3 đựng CuO dư, đun nóng thu được 6,4g Cu. Lượng este X ban đầu tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 32g $Br_{2}$ phản ứng thu được sản phẩm trong đó brom chiếm 65,04% phân tử khối. Tên gọi của X là

 • A. vinyl axetat
 • B. metyl axetat
 • C. metyl axetat
 • D. metyl metacrylat

Câu 9: Có bao nhiêu trieste của glixerol chứa đồng thời 3 gốc axit $C_{17}H_{35}COOH$, $C_{17}H_{33}COOH$, $C_{15}H_{31}COOH$ ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5

Câu 10: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch KOH dư, thu được 115,92 gam muối. Giá trị của m là

 • A. 112,46
 • B. 128,88
 • C. 106,08
 • D. 106,80

Câu 11: Cho các chất : etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenyl axetat, fomanđehit. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 3
 • D. 6

Câu 12: Cần bao nhiêu tấn chất béo chứa 85% tristearin để sản xuất được 1,5 tấn xà phòng chứa 85% natri stearat (về khối lượng). Biết hiệu suất thuỷ phân là 85%

 • A. 1,500 tấn
 • B. 1,454 tấn
 • C. 1,710 tấn
 • D. 2,012 tấn

Câu 13: Thuỷ phân este E có công thức phân tử $C_{4}H_{8}O_{2}$ (có mặt $H_{2}SO_{4}$ loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ là X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là?

 • A. propyl fomat
 • B. ancol etylic
 • C. metyl propionat
 • D. etyl axetat

Câu 14: Hai este no, đơn chức là đồng phân của nhau. Xà phòng hoá hoàn toafn66,6g hỗn hợp hai este trên cần vừa đủ 900ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu dduowjc65,4g hỗn hợp hai muối khan. Công thức hai este là:

 • A. $C_{2}H_{5}COOCH_{3}$ và $CH_{3}COOC_{2}H_{5}$
 • B. $HCOOC_{3}H_{7}$ và $CH_{3}COOC_{2}H_{5}$
 • C. $HCOOC_{2}H_{5}$ và $CH_{3}COOCH_{3}$
 • D. $C_{2}H_{5}COOC_{3}H_{7}$ và $C_{3}H_{7}COOC_{2}H_{5}$

Câu 15: Cho 0,1 mol este A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ đều đơn chức và 6,2g một ancol B. Vậy công thức của B là

 • A. $C_{2}H_{4}(OH)_{2}$
 • B. $CH_{2}(CH_{2}OH)_{2}$
 • C. $CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-OH$
 • D. $CH_{3}-CH_{2}-CH(OH)-CH_{2}OH$

Câu 16: Quy trình nào không tạo ra $CH_{3}CHO$?

 • A. Cho vinyl axetat vào dung dịch NaOH
 • B. Cho $C_{2}H_{2}$ vào dung dịch $HgSO_{4}$ đun nóng
 • C. Cho ancol etylic qua bột CuO, $t^{o}$
 • D. Cho metyl acrylat vào dung dịch NaOH

Câu 17: Cho tất cả các đồng phân mạch hở có công thức phân tử $C_{2}H_{4}O_{2}$ tác dụng với : NaOH, Na, $NaHCO_{3}$. Số phản ứng hoá học xảy ra là

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 6

Câu 18: Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây?

 • A. $CH_{3}COOH$
 • B. $CH_{3}COH$
 • C. $CH_{3}COONa$
 • D. $(CH_{3}CO)_{2}O$

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn este X mạch hở tạo thành 2a mol $CO_{2}$ và a mol $H_{2}O$. Mặt khác, thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương), chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử cacbon trong Y). X có thể là

 • A. este không no, hai chức một liên kết đôi
 • B. este không no, đơn chức, hai liên kết đôi
 • C. este không no, hai chức, hai liên kết đôi
 • D. este không no, đơn chức, một liên kết đôi

Câu 20: Hợp chất thơm A có công thức phân tử $C_{8}H_{8}O_{2}$. Sau khi phản ứng với dung dịch NaOH thu được hai muối. Số đồng phân cấu tạo của A phù hợp với giả thiết trên là

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi