Trắc nghiệm hoá 12 chương 3: Amin - Amino axit- Protein (P2)

Thứ ba - 16/01/2024 01:10
Mục lục
Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương 3: Amin - Amino axit- Protein (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm có đáp án trực quan sau khi chọn kết quả: nếu sai thì kết quả chọn sẽ hiển thị màu đỏ kèm theo kết quả đúng màu xanh. Chúc bạn làm bài thi tốt..

Câu 1: Cho 0,1 mol alanin phản ứng với 100ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B. làm bay hơi dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

 • A. 14,025 gam
 • B. 8,775 gam
 • C. 11,10 gam
 • D. 19,875 gam

Câu 2: Cho 21 gam hỗn hợp gồm glyxin và axit axetic tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được dung dịch X chứa 32,4 gam muối. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • A. 44,65
 • B. 50,65
 • C. 22,35
 • D. 33,50

Câu 3: Cho các phát biểu sau

(1) Các amin đều có tính bazơ.

(2) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(3) Công thức tổng quát của amin no, mạch hở là $C_{2}H_{2n+2}+kN_{k}$

(4) Để tách riêng hỗn hợp khí $CH_{4}$ và $CH_{3}NH_{2}$  thì hóa chất cần dùng là dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(5) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl, sau đó rửa lại bằng $H_{2}O$.

Số phát biểu đúng là:

 • A. 5.
 • B. 3.
 • C. 2.
 • D. 4.

Câu 4: Cho 0,02 mol $\alpha $-amino axit no A, có một nhóm -$NH_{2}$ và 1 nhóm -COOH tác dụng với 40ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 4,85 gam muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của A là

 • A. $CH_{3}CH_{2}CH(NH_{2})COOH$
 • B. $H_{2}NCH_{2}COOH$
 • C. $CH_{3}CH(NH_{2})COOH$
 • D. $CH_{3}CH(CH_{3})CH(NH_{2}COOH$

Câu 5:Dung dịch etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây?

 • A. NaOH
 • B. $NH_{3}$
 • C. NaCl
 • D. $H_{2}SO_{4}$

Câu 6:Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A.Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với $Cu(OH)_{2}$
 • B.Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
 • C.Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α -amino axit.
 • D.Tất cả peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn  1,18 gam amin X đơn chức bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch $Ca(OH)_{2}$ dư thu được 6,00g kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất bay ra khỏi bình. Công thức phân tử của X là

 • A. $C_{4}H_{11}N$
 • B. $C_{3}H_{7}N$
 • C. $C_{3}H_{9}N$
 • D. $C_{2}H_{7}N$

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin đơn chức thu được 0,2 mol $CO_{2}$ và 0,35 mol $H_{2}O$. Công thức phân tử của amin là

 • A.  $C_{4}H_{7}N$
 • B.  $C_{2}H_{7}N$
 • C.  $C_{4}H_{14}N$
 • D.  $C_{2}H_{5}N$

Câu 9: Este X được tạo bởi ancol metylic và $\alpha $-amino axit A. Tỉ khối hơi của X so với $H_{2}$ là 51,5. Amino axit A là

 • A. Axit $\alpha $-aminocaproic
 • B. Alanin
 • C. Glyxin
 • D. Axit glutamic

Câu 10: Hợp chất X có 40,45% C, 7,86% H, 15,73% N về khối lượng và còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của X  nhỏ hơn 100 g/mol. Biết X tác dụng được với hidro nguyên tử. Công thức cấu tạo của X là

 • A. $CH_{3}CH(NH_{2})COOH$
 • B. $CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-CH_{2}NO_{2}$
 • C. $H_{2}NCH_{2}CH_{2}COOH$
 • D. $CH_{3}-CH_{2}-CH_{2}-NO_{2}$

Câu 11: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thuỷ phân không hoàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các dipeptit Ala-Gly, Gly-Ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Phần trăm khối lượng của N trong X là 

 • A. 15%
 • B. 20,29%
 • C. 11,2%
 • D. 19,5%

Câu 12: Hợp chất hữu cơ X là este tạo bởi axit glutamic (axit $\alpha $-amino glutaric$) và một ancol bậc nhất. Để phản ứng hết với 37,8 gam X cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 • A. $C_{2}H_{3}(NH_{2})(COOCH_{2}-CH_{3})_{2}$
 • B. $C_{3}H_{5}(NH_{2})(COOCH_{2}-CH_{2}-CH_{3})_{2}$
 • C. $C_{3}H_{5}(NH_{2})(COOH)COOCH_{2}-CH_{2}-(CH_{3})$
 • D. $C_{3}H_{5}(NH_{2})(COOH)COOCH(CH_{3})_{2}$

Câu 13: Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

 • A. Dung dịch $Br_{2}$
 • B. Dung dịch $HCl$
 • C. Dung dịch $NaOH$
 • D. Dung dịch $AgNO_{3}$

Câu 14: Đem trùng ngưng hỗn hợp gồm 22,5 gam glyxin và 44,5 gam alanin thu được m gam protein với hiệu suất mỗi phản ứng là 80%. Vậy m có giá trị là

 • A. 42,08
 • B. 38,40
 • C. 49,20
 • D. 52,60

Câu 15: Một muối X có CTPT $C_{3}H_{10}O_{3}N_{2}$. Cho 0,15 mol X phản ứng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn chỉ gồm các chất vô cơ. Giá trị của m là

 • A. 14,30
 • B. 12,75
 • C. 20,00
 • D. 14,75

Câu 16: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn làm bay hơi cẩn thận dung dịch , thu được (m+9,125) gam muối khan. Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, kết thúc phản ứng tạo ra (m+7,7) gam muối. Giá trị của m là

 • A. 26,40
 • B. 33,75
 • C. 32,25
 • D. 39,60

Câu 17: Một $\alpha $-amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm -$NH_{2}$ và 1 nhóm -COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là 

 • A. Alanin
 • B. Valin
 • C. Lysin
 • D. Glysin

Câu 18: Hỗn hợp X gồm 2 $\alpha $-amino axit mạch hở no có 1 nhóm -$NH_{2}$ và 1 nhóm -COOH đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37,427%. Cho m gam X tác dụng với 800 ml dung dịch KOH 1M dư, sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 90,7 gam chất rắn khan Y. Giá trị m là

 • A. 67,80
 • B. 68,40
 • C. 58,14
 • D. 58,85

Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn 14,6 gam moojy đipeptit X được cấu tạo bởi $\alpha $-amino axit có một nhóm -$NH_{2}$ và 1 nhóm -COOH bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm trong đó có 11,1 gam một muối chứa 20,72% nA về khối lượng. Công thức của X là

 • A. $H_{2}N-CH_{2}-CONH-CH_{2}COOH
 • B. $H_{2}N-CH(CH_{3})CO-NH-CH_{2}COOH$ hoặc $H_{2}N-CH_{2}CO-NH-CH(CH_{3})COOH$
 • C. $H_{2}N-CH(CH_{3})CO-NH-CH(CH_{3})-COOH$
 • D. $H_{2}N-CH(C_{2}H_{5})CO-NH-CH_{2}COOH$ hoặc $H_{2}N-CH_{2}CO-NH-CH(C_{2}H_{5})COOH$

Câu 20: Cho vài giọt anilin vào nước, sau đó thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng:

 • A. Lúc đầu dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại.
 • B. Lúc đầu dung dịch trong suốt, sau đó bị vẩn đục và cuối cùng trở lại trong suốt.
 • C. Dung dịch trong suốt.
 • D. Dung dịch bị vẫn đục hoàn toàn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi