Trắc nghiệm lịch sử 12: Đề ôn tập học kì 2 (Phần 2)

Thứ ba - 16/01/2024 02:05
Mục lục
Đề ôn thi cuối học kì 2 môn lịch sử 12 phần 2. Học sinh ôn thi bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, học sinh bấm vào để xem đáp án. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào phản ánh không đúng nội dung kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976)?

 • A. Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất.
 • B. Bầu các cơ quan, chức vụ cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • C. Bầu Ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • D. Thông qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 2: Nhiệm vụ cấp thiết của cách mạng Việt Nam sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 là gì?

 • A. Thực hiện ngay công cuộc đổi mới đất nước.
 • B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
 • D. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô.

Câu 3: Nội dung nào thể hiện tính nhân văn trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng Lao động Việt Nam?

 • A. Trong năm 1975 tiến công địch trên quy mô rộng lớn.
 • B. Năm 1976, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
 • C. Tranh thủ thời cơ, đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.
 • D. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Câu 4: Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

 • A. Đường 9 - Nam Lào.    
 • B. Huế - Đà Nẵng.
 • C. Tây Nguyên.    
 • D. Đường 14 - Phước Long.

Câu 5: Hội nghị hiệp thương chính trị giữa đoàn đại biểu hai miền Bắc - Nam đã họp ở đâu?

 • A. Hà Nội.    
 • B. Hải Phòng.
 • C. Đà Nẵng.    
 • D. Sài Gòn

Câu 6: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) đều

 • A. có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.
 • B. có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.
 • C. tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương.
 • D. là những trận quyết chiến chiến lược.

Câu 7: Ý nào không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa cuộc cải cách - mở cửa của Trung Quốc với công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam?

 • A. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
 • B. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.
 • C. Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
 • D. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm; thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Câu 8: Một trong những điểm khác nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

 • A. quyết tâm giành thắng lợi.
 • B. địa bàn mở chiến dịch.
 • C. kết cục quân sự.
 • D. sự huy động lực lượng đến mức cao nhất.

Câu 9: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7/1973) chủ trương đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

 • A. quân sự, kinh tế, ngoại giao.
 • B. quân sự, ngoại giao, văn hóa.
 • C. quân sự, chính trị, ngoại giao.
 • D. chính trị, kinh tế, văn hóa.

Câu 10: Ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam không có điều kiện thuận lợi nào dưới đây?

 • A. Miền Bắc xây dựng được cơ sở vật chất – kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.
 • B. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành.
 • C. Miền Nam đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả của chiến tranh.
 • D. Nhiều nước trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Câu 11: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng

 • A. một thể chế chính trị độc lập.
 • B. nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
 • C. nhà nước dân chủ kiểu mới.
 • D. chế độ pháp quyền nhân dân.

Câu 12: Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng” đó là tinh thần và khí thế của quân ta trong chiến dịch

 • A. Tây Nguyên.    
 • B. Đường 9 – Nam Lào.
 • C. Hồ Chí Minh.    
 • D. Huế - Đà Nẵng.

Câu 13: Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tại Hội nghị lần thứ bao nhiêu?

 • A. Hội nghị lần thứ 21.    
 • B. Hội nghị lần thứ 23.
 • C. Hội nghị lần thứ 22.    
 • D. Hội nghị lần thứ 24.

Câu 14: Địa danh được mệnh danh “cánh cửa thép” cuối cùng bảo vệ Sài Gòn từ hướng đông của quân ngụy trong năm 1975 là

 • A. Bảo Lộc.    
 • B. Phan Rang.
 • C. Xuân Lộc.    
 • D. Long Khánh.

Câu 15: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương thực hiện chính sách đối ngoại

 • A. hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
 • B. hòa bình, hữu nghị, trung lập.
 • C. hữu nghị, coi trọng hợp tác kinh tế.
 • D. hòa bình, mở rộng hợp tác về văn hóa.

Câu 16: Sự thành công của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI (1976) có ý nghĩa

 • A. đưa cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • B. bầu ra các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • C. hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
 • D. quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 17: Nội dung nào phản ánh không đúng quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12/1986)?

 • A. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm.
 • B. Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp.
 • C. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.
 • D. Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Câu 18: Những thành tựu Việt Nam đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) chứng tỏ điều gì?

 • A. Đường lối đổi mới là đúng, bước đi của công cuộc đổi mới cơ bản là phù hợp.
 • B. Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội.
 • C. Việt Nam đã giải quyết được sự mất cân đối của nền kinh tế.
 • D. Đường lối đổi mới về cơ bản là đúng đắn, cần phải có những bước đi phù hợp.

Câu 19: Nét tương đồng về nghệ thuật quân sự của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là gì?

 • A. Chia cắt, từng bước đánh chiếm các cơ quan đầu não của đối phương.
 • B. Tập trung lực lượng, bao vây, tổ chức tiến công hợp đồng binh chủng.
 • C. Từng bước xiết chặt vòng vây, kết hợp đánh tiêu diệt và đánh tiêu hao.
 • D. Bao vây, đánh lấn, kết hợp tiến công quân sự với nổi dậy của quần chúng.

Câu 20: Nội dung nào phản ánh không đúng lí do Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lựa chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?

 • A. Tây Nguyên có vị trí địa lí chiến lược quan trọng.
 • B. Lực lượng quân địch ở Tây Nguyên mỏng, bố phòng nhiều sơ hở.
 • C. Tây Nguyên là căn cứ quân sự liên hợp mạnh nhất của Mĩ – Chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.
 • D. Địa hình Tây Nguyên thuận lợi cho mở chiến dịch tiến công lớn, có cơ sở hậu cần vững mạnh

Câu 21: Trong thời kì 1954 - 1975, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam Việt Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam vì cuộc cách mạng này

 • A. bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
 • B. làm thất bại hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.
 • C. trực tiếp xóa bỏ ách áp bức, bóc lột của địa chủ và tư sản miền Nam.
 • D. trực tiếp đánh đổ ách thống trị của Mĩ và chính quyền Sài Gòn.

Câu 22: Nội dung trọng tâm của đường lối đổi mới ở Việt Nam (từ tháng 12/1986) phù hợp với xu thế phát triển của thế giới là

 • A. mở rộng hợp tác, đối thoại, thỏa hiệp.
 • B. thiết lập quan hệ đồng minh với các nước lớn.
 • C. lấy phát triển kinh tế làm trọng điểm.
 • D. tham gia mọi tổ chức khu vực và quốc tế.

Câu 23: Đại hội nào của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở đầu công cuộc đổi mới?

 • A. Đại hội IV.    
 • B. Đại hội V.
 • C. Đại hội VI.    
 • D. Đại hội VII.

Câu 24: Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

 • A. Tôn Đức Thắng.    
 • B. Trần Đức Lương.
 • C. Lê Đức Anh.    
 • D. Võ Chí Công.

Câu 25: Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

 • A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • B. Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam.
 • C. Việt Nam độc lập đồng minh.
 • D. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

Câu 26: Trong thời kì 1954 - 1975, nhân dân miền Nam Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chiến lược nào?

 • A. Hoàn thành cải cách ruộng đất và triệt để giảm tô, giảm tức.
 • B. Chống việc tổ chức bầu cử riêng rẽ của chính quyền Sài Gòn.
 • C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
 • D. Chống chính sách tố cộng, diệt cộng của chính quyền Sài Gòn.

Câu 27: Nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là

 • A. lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.
 • B. đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.
 • C. kết hợp tiến công và khởi nghĩa của lực lượng vũ trang.
 • D. kết hợp đánh thắng nhanh và đánh chắc, tiến chắc.

Câu 28: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc?

 • A. Trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
 • B. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).
 • C. Chiến dịch Điện Biên Phủ (954).
 • D. Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).

Câu 29: Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định Việt Nam phải tiến hành sự nghiệp đổi mới đất nước (từ năm 1986)?

 • A. Các nước công nghiệp mới đạt nhiều thành tựu sau cải cách.
 • B. Xu thế quốc tế hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên thế giới.
 • C. Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ở Việt Nam diễn ra trầm trọng.
 • D. Liên Xô và các nước Đông Âu tiến hành công cuộc cải tổ, cải cách.

Câu 30: Trong đường lối đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng trọng tâm là đổi mới kinh tế vì

 • A. kinh tế phát triển là cơ sở để Việt Nam đổi mới trên các lĩnh vực khác.
 • B. hậu quả của chiến tranh kéo dài, kinh tế Việt Nam còn nghèo nàn, lạc hậu.
 • C. những khó khăn của đất nước đều bắt nguồn từ những khó khăn về kinh tế.
 • D. xu thế chung của các nước trên thế giới hiện nay là lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Câu 31: Trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, quân Việt Nam sử dụng chiến thuật

 • A. nghi binh.    
 • B. du kích.
 • C. đánh công kiên.    
 • D. đánh điểm diệt viện.

Câu 32: Nội dung nào không thuộc đường lối đổi mới kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)?

 • A. Xóa bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp.
 • B. Xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề.
 • C. Phát triển nền kinh tế với hai thành phần nhà nước và tập thể.
 • D. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

Câu 33: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của công cuộc đổi mới là

 • A. kinh tế.    
 • B. chính trị.
 • C. văn hóa.    
 • D. tư tưởng.

Câu 34: Nhận thấy thời cơ chiến lược đến nhanh và hết sức thuận lợi, ngay khi chiến dịch Tây Nguyên còn đang tiếp diễn, Bộ chính trị có quyết định kịp thời kế hoạch giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam, trước tiên là tiến hành chiến dịch giải phóng

 • A. Sài Gòn - Gia Định.    
 • B. Huế - Đà Nẵng.
 • C. Xuân Lộc.    
 • D. Đông Nam Bộ.

Câu 35: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7/1973) chủ trương đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn trên cả ba mặt trận

 • A. quân sự, kinh tế, ngoại giao.
 • B. quân sự, ngoại giao, văn hóa.
 • C. quân sự, chính trị, ngoại giao.
 • D. chính trị, kinh tế, văn hóa.

Câu 36: Ý nào không phải là những hành động phá hoại Hiệp định Pari năm 1973 của Mĩ - chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Việt Nam?

 • A. Tiếp tục chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
 • B. Tiến hành chiến dịch tràn ngập lãnh thổ.
 • C. Mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia.
 • D. Mở các cuộc hành quân bình định - lấn chiếm vùng giải phóng.

Câu 37: Ý nào phản ánh không đúng nội dung kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976)?

 • A. Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam thống nhất.
 • B. Bầu các cơ quan, chức vụ cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • C. Bầu Ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • D. Thông qua Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 38: Nội dung nào phản ánh không đúng nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?

 • A. Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên chiến tranh cách mạng.
 • B. Lựa chọn đúng địa bàn và chủ động tạo thời cơ tiến công.
 • C. Kết hợp tiến công và nổi dậy thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng.
 • D. Tập trung lực lượng, bao vây, tổ chức tiến công hợp đồng binh chủng.

Câu 39: Chiến dịch Tây Nguyên đã diễn ra trong khoảng thời gian nào ?

 • A. Từ ngày 4/3 đến ngày 24/3/1975.
 • B. Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3/1975.
 • C. Từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/1975.
 • D. Từ ngày 4/3 đến ngày 20/3/1975.

Câu 40: Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

 • A. Do hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với lý luận và tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng mạnh mẽ.
 • B. Do nội bộ của Tân Việt đã diễn ra cuộc đấu tranh giữa tư tưởng cách mạng và tư tưởng cải lương cuối cùng quan điểm vô sản chiếm ưu thế.
 • C. Do một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt chuyển sang gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng.
 • D. Do đa số đảng viên của Tân Việt muốn thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác- Lênin.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu

Trang chia sẽ kiến thức là một nơi mà mọi người có thể tìm kiếm và chia sẽ kiến thức về mọi lĩnh vực. Từ khoa học đến nghệ thuật, từ kinh tế đến xã hội, trang chia sẽ kiến thức là một nguồn tài nguyên quý giá cho mọi người. Trong xã hội ngày nay, việc học hỏi và chia sẽ kiến thức là rất quan trọng....

Thăm dò ý kiến

Bạn có sẵn sàng mua module có nội dung hay từ trang web hay không

>
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi